Programy

I-CON – Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations (Interreg Central Europe Programme)

I-CON – Rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez innowacje w sektorze żywnościowym (Program Interreg Europy Środkowej)

Kod projektu: CE393

Na skutek zmian strukturalnych Słowenia, Węgry, Polska i Słowacja stają w obliczu zmniejszających się możliwości zatrudnienia w tradycyjnych branżach. Podkreśla to konieczność podjęcia kroków w celu stymulowania aktywności gospodarczej z potencjałem tworzenia nowych miejsc pracy w regionach, które wykazują trudności w utrzymaniu  obiektów wspierających rozwój gospodarczy.

Analizy pokazują, że sektor spożywczy wraz z innymi sektorami powiązanymi z nim w łańcuchu dostaw stanowi jedno z najważniejszych, potencjalnych obszarów wywierających wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w najsłabszych regionach.

W tym kontekście w wymienionych krajach Europy Centralnej oraz w Austrii, we Włoszech i w Niemczech zaprojektowany i wdrożony zostanie ponadnarodowy plan zrównoważonego działania w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej MŚP oraz wskazania rozwiązań dla pośredników i instytucji.

W ramach projektu współpracuje dziesięciu kompetentnych partnerów, którzy wnoszą wiedzę oraz wiarygodne i silne relacje z ich lokalnym środowiskiem. Wykorzystując potencjał żywności innowacyjnej będą oni współpracować w celu poprawy kompetencji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w słabszych obszarach.

Partnerzy projektu:

 • Pomurje Technology Park –      Slovenia
 • CCIS-Chamber of Agricultural and Food Enterprises      Slovenia
 • Business Upper Austria
 • Campden BRI Hungary Ltd.
 • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Hungary
 • CNA Regional Association os Emilia Romagna Italy
 • Industry Association Service & Training of      Treviso and Pordenone – Italy
 • Hohenheim University Germany
 • Polish Chamber of Food Industry and Packaging –      Poland
 • Slovak Chamber of Commerce and Industry – Slovakia

Budżet projektu w EUR: 2.216.448,40€
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w EUR: 1.833.568,10€
Program: Interreg CENTRAL EUROPE (Program Interreg Europy Centralnej)
Okres projektu: 06.2016 – 05.2019

Więcej informacji: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html

I-CON – Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations (Interreg Central Europe Programme)

Project code: CE393

Slovenia, Hungary, Poland and Slovakia are facing declining employment opportunities in traditional industries as a result of structural change. This emphasises the need to take steps to stimulate economic activity with employment generating potential in regions that are facing difficulties in maintaining a critical mass of facilities to support economic development.

Analysis show that the food sector together with other value-chain related sectors represent one of the most important, potential fields to leverage improvement of socio-economic situation in remote areas.

Within this framework, those Central Europe Countries, together with Austria, Italy and Germany, will design and implement a sustainable transnational action plan to generate competitive advantages for SMEs and proactive hints for intermediaries and institutional representative levels.

Ten competent partners bringing knowledge competences and reliable and strong relationships with their local environments, will collaborate to improve entrepreneurial competences and skills in remote areas through food innovation potentials.

Outputs of I-CON will be a joint transnational food mentor scheme and a food crowd design platform usability.

Project partners:

 • Pomurje Technology Park –      Slovenia
 • CCIS-Chamber of Agricultural and Food Enterprises      Slovenia
 • Business Upper Austria
 • Campden BRI Hungary Ltd.
 • South Transdanubian Regional Innovation Agency –      Hungary
 • CNA Regional Association os Emilia Romagna Italy
 • Industry Association Service & Training of      Treviso and Pordenone – Italy
 • Hohenheim University Germany
 • Polish Chamber of Food Industry and Packaging –      Poland
 • Slovak Chamber of Commerce and Industry –      Slovakia

Project budget in EUR: 2.216.448,40 €
ERDF funding in EUR: 1.833.568,10 €
Funding program: Interreg CENTRAL EUROPE
Project duration: 06.2016 – 05.2019

More information: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html