Wersja polska

 

 

 

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning

Projekt realizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER, oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Celem głównym projektu jest wypracowanie i wdrożenie w KIG-PSiO nowoczesnych programów kształcenia w ramach sieci współpracy z partnerem zagranicznym, które przyczynią się do wzmocnienia kompetencji osób działających w sektorze rolno-spożywczym, z wykorzystaniem wymiany doświadczeń i informacji między partnerami w sieci.

Produktem współpracy ponadnarodowej w projekcie jest zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie osób we wszystkich grupach wiekowych, związanych z sektorem rolno-spożywczym, poprzez zapewnienie im możliwości podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i poziomu wiedzy.

Okres trwania projektu: od: 2017-04-01 do: 2018-09-30

 

Projekt POWR.04.03.00-00-0026/16

Program kształcenia ustawicznego i certyfikowanych ścieżek doskonalenia zawodowego

dla sektora rolno-spożywczego zgodnie z koncepcją Life Long Learning

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

———————————————————————————————————————————————–

 

I-CON – Improving COmpetences and skills through Food sector InNovations (Interreg Central Europe Programme)

I-CON – Rozwijanie kompetencji i umiejętności poprzez innowacje w sektorze żywnościowym (Program Interreg Europy Środkowej)

Kod projektu: CE393

Na skutek zmian strukturalnych Słowenia, Węgry, Polska i Słowacja stają w obliczu zmniejszających się możliwości zatrudnienia w tradycyjnych branżach. Podkreśla to konieczność podjęcia kroków w celu stymulowania aktywności gospodarczej z potencjałem tworzenia nowych miejsc pracy w regionach, które wykazują trudności w utrzymaniu  obiektów wspierających rozwój gospodarczy.

Analizy pokazują, że sektor spożywczy wraz z innymi sektorami powiązanymi z nim w łańcuchu dostaw stanowi jedno z najważniejszych, potencjalnych obszarów wywierających wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w najsłabszych regionach.

W tym kontekście w wymienionych krajach Europy Centralnej oraz w Austrii, we Włoszech i w Niemczech zaprojektowany i wdrożony zostanie ponadnarodowy plan zrównoważonego działania w celu stworzenia przewagi konkurencyjnej MŚP oraz wskazania rozwiązań dla pośredników i instytucji.

W ramach projektu współpracuje dziesięciu kompetentnych partnerów, którzy wnoszą wiedzę oraz wiarygodne i silne relacje z ich lokalnym środowiskiem. Wykorzystując potencjał żywności innowacyjnej będą oni współpracować w celu poprawy kompetencji i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości w słabszych obszarach.

Partnerzy projektu:

  • Pomurje Technology Park –      Slovenia
  • CCIS-Chamber of Agricultural and Food Enterprises      Slovenia
  • Business Upper Austria
  • Campden BRI Hungary Ltd.
  • South Transdanubian Regional Innovation Agency – Hungary
  • CNA Regional Association os Emilia Romagna Italy
  • Industry Association Service & Training of      Treviso and Pordenone – Italy
  • Hohenheim University Germany
  • Polish Chamber of Food Industry and Packaging –      Poland
  • Slovak Chamber of Commerce and Industry – Slovakia

Budżet projektu w EUR: 2.216.448,40€
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w EUR: 1.833.568,10€
Program: Interreg CENTRAL EUROPE (Program Interreg Europy Centralnej)
Okres projektu: 06.2016 – 05.2019

Więcej informacji: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CON.html