Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza „Przemysł Spożywczy” powstała 5 kwietnia 2003 roku w  Warszawie. Jej utworzenie zainspirowane zostało przez członków Polskiego Stowarzyszenia Napojowego, które od kilku lat zajmowało się problematyką dostosowania naszego prawa żywnościowego do regulacji prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Od 6 sierpnia 2013 r. Izba funkcjonuje pod nową nazwą: Krajowa Izba Przemysłu Spożywczego i Opakowań. Izba zrzesza firmy zajmujące się produkcją żywności i jej dystrybucją, a także firmy pracujące dla gospodarki żywnościowej, będąc tym samym organizacją wielobranżową.

  • Opiniujemy projekty ustaw i aktów wykonawczych, obejmujących zarówno sferę produkcji jak i otoczenia gospodarki żywnościowej.
  • Organizujemy dostęp do źródeł informacji naukowej, podatkowej, celnej, marketingowej, kredytowej i technicznej, służąc profesjonalnym doradztwem, szkoleniem, pomocą w dotarciu z towarami i usługami na rynki krajowe i zagraniczne.
  • Inicjujemy kontakty firm członkowskich z inwestorami, producentami i handlowcami, zarówno w kraju jak i za granicą poprzez sekcje branżowe powstające w ramach Izby. Promujemy prozdrowotny model żywienia i konsumpcji.
  • Prowadzimy aktywne działania lobbingowe na rzecz właściwego miejsca polskiego przemysłu spożywczego w ramach zjednoczonej Europy.
  • Dążymy do osiągnięcia międzynarodowej konkurencyjności polskiego przemysłu żywnościowego. Służy temu system informacji rynkowej, program szkoleń dla pracowników zakładów, wymiana doświadczeń pomiędzy członkami Izby.

Izba pomaga w organizowaniu współpracy członków w zakresie prac naukowo-badawczych, popularyzacji osiągnięć nauki i wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. W prowadzonej działalności współpracujemy z ośrodkami akademickimi i instytutami naukowymi, będącymi naturalnym zapleczem eksperckim dla przemysłu.

Aby służyć swoim członkom pomocą i wsparciem Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań utrzymuje stały kontakt z: Komisjami Parlamentarnymi, Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH, Instytutem Żywności i Żywienia, Stacjami Sanitarno Epidemiologicznymi, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz szeregiem innych instytucji, których decyzje na co dzień dotyczą producentów i przedsiębiorców.

Działając zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych mamy gwarancję konsultowania z nami wszystkich projektów ustaw i aktów wykonawczych istotnych dla przemysłu spożywczego.