Program Rekarton

Dobrowolne Porozumienie REKARTON

Dobrowolne Porozumienie REKARTON jest pierwszym w Polsce porozumieniem samorządu gospodarczego reprezentującym grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych, z wyłączeniem środków ochrony roślin. Porozumienie zostałe zawarte 11 lutego 2014 roku pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań, a Panem Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Porozumienie to jest kontynuacją i rozszerzeniem działalności Programu REKARTON, czyli nowatorskiej i w pełni dobrowolnej inicjatywy przemysłu sokowego, mleczarskiego i opakowaniowego aktywnie wspierającej zbieranie i recykling zużytych kartoników po mleku i sokach w Polsce w latach 2007-2013.

Podstawa prawna funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia REKARTON

Dobrowolne Porozumienie REKARTON funkcjonuje w ramach art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zgodnie z którym:

„Organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających:
1) produkty w opakowaniach wielomateriałowych albo
2) środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin
– może zawrzeć porozumienie z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych albo z opakowań po środkach niebezpiecznych.”

Z kolei art. 18 ww. ustawy przewiduje dwie możliwości realizacji przez wprowadzających obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o kodach 15 01 05 i 15 01 10*:

1) samodzielnie albo
2) przez przystąpienie do porozumienia, o którym mowa w art. 25.

Zatem od 1 stycznia 2014 roku w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach wielomateriałowych lub środków niebezpiecznych w opakowaniach obowiązek z zakresu osiągnięcia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu nie może być przeniesiony na organizację odzysku opakowań! Zapis ten został doprecyzowany przez Ministerstwo Środowiska w interpretacji Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych i środki niebezpieczne w opakowaniach z 7 stycznia 2014 roku:

„Ponadto jeśli wprowadzający produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne rozlicza się z tych odpadów opakowaniowych na podstawie art. 17. ust. 1 z organizacją odzysku opakowań (przenosi na nią odpowiedzialność za wykonanie ustawowego obowiązku), będzie to traktowane jak niewypełnienie obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu określonego w art. 18 ust. 1 ww. ustawy.”

Szczegółowe informacje na temat Dobrowolnego Porozumienia REKARTON znajdują się na stronie internetowej www.rekarton.kig-ps.pl.